School

Welkom op onze school

Onze leraren vinden het belangrijk dat wij zin hebben in leren. En dat zij daardoor ook een leuke baan hebben. Want daar gaat het om: als ik gemotiveerd ben, haal ik het beste uit mezelf! Elke dag is anders! Ik heb best veel talenten en wil die heel graag inzetten. Dat kan in onze school. Elke morgen hebben we een heel duidelijk programma met lessen in taal, rekenen, spelling, lezen. De leraren geven goede uitleg en daarna zijn wij aan de beurt om te oefenen. Dat doen we vaak zelfstandig en soms samen: leren van en met elkaar! De leraren noemen dit coöperatief werken. Elke middag werken we aan een project of thema of werken we in een atelier. Maar daarover vertellen we meer op een andere bladzijde…

Projecten en thema’s
Elke middag is weer een verrassing : Wat gaan we vandaag doen? Twee middagen per week werken we aan een project of een thema. Dat is echt heel leuk en interessant! Zo leren we over de echte wereld, maar dan niet in vakken of losse lessen. Nee, wij werken over onderwerpen als ‘het klimaat’ of ‘wonen’ en ‘naar de maan…!’. In elk project krijgen we uitdagende vragen waaraan we gaan werken. Soms alleen, maar meestal in een groepje. Want dan leer je weer heel anders. Aan het eind laten we d.m.v. een tentoonstelling zien wat we hebben geleerd. We vinden het leuk als onze ouders dan komen kijken omdat we natuurlijk erg trots zijn op wat we geleerd hebben.

Coöperatief leren
Onze school vindt samenwerken een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Door Coöperatief te werken oefenen we deze vaardigheid in de praktijk. Al in de kleutergroep wordt begonnen met coöperatieve werkvormen.
Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De 'sterke' leerlingen zijn model voor de 'zwakkere' leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. Daarnaast stimuleert het de betrokkenheid en zorgt het voor een actieve deelname van de leerlingen door de variatie in werkvormen die we gebruiken. Kinderen vinden het leren op deze manier leuk!

aq_block_2-image

Het team

Ouderoverleg

Het OuderOverleg

behartigt de belangen van ouders

“Er is een Ouderoverleg (OO) in de school. Dat is een klankbord; een belangrijke schakel tussen onze ouders en de school. Het OO denkt mee en ondersteunt vooral door het organiseren van de jaarlijkse feesten en projecten.
Zij hebben hier een praktische rol die voor de leraren onmisbaar is. Iets voor jou?” Neem dan contact met ons op ouderoverleg.tbaken@outlook.com

DE HUIDIGE LEDEN ZIJN

Margriet Brevoord-Hoogland
Michaela Kreijfelt
Kim Veenhof
Nanda Hagelaar
Marion van Ede
Richard Frederiks
Renske van Dijk
Bianca van de Bildt

aq_block_4-image

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Meedenken met schoolse zaken

In de medezeggenschapsraad (MR) worden personeel en ouders vertegenwoordigd. De MR geeft u als ouder de mogelijkheid mee te denken over onderwijsaangelegenheden en specifieke zaken die 't baken aangaan. De MR heeft advies- of instemmingsrecht.

Onze MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van het team en drie van de ouders. Een MR-lid neemt zitting voor drie jaar. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. De MR komt ongeveer tien keer per schooljaar bij elkaar.

LEDEN VAN DE MR ZIJN
Ouders
Angela Daas
Machteld Romeyn

Leerkrachten
Tamara Fust
Esther Voorneveld-Tabak

GMR leden
Kady van Gelderen
Simone Schober

aq_block_2-image

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en studiedagen

Wij wijzen u erop, dat leerplichtige leerlingen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, met voorafgaande toestemming van de directie van de school, op een of meer dagen afwezig mogen zijn. “Extra vrije dagen krijgen we alleen bij hoge uitzondering. Kijk hier naar de regels van de leerplichtwet om te zien of een extra vrije dag toegestaan is…” Zie Leerplicht folder

24 oktober 2016
7 december 2016
15 februari 2017

Herfstvakantie
17-10-2016 t/m 21-10-2016

Kerstvakantie
26-12-2016 t/m 06-01-2017

Voorjaarsvakantie
27-02-2017 t/m 03-03-2017

Pasen
14-04-2017 t/m 17-04-2017

Koningsdag / Meivakantie
24-04-2017 t/m 05-05-2017

Hemelvaart
25-05-2017 + 26-05-2017

Pinksteren
05-06-2017

Zomervakantie
10-07-2017 t/m 18-08-2017

5 december 2016 ivm Sinterklaas (om 12.00u)
23 december 2016 imv kerstvakantie (om 12.00u)
7 juli 2017 ivm zomervakantie

aq_block_2-image

Schoolregels

In en rondom de school

Wij vinden het heel belangrijk dat onze school een plek is waar iedereen zich prettig en veilig voelt. En dan moet je wel een paar basisregels afspreken. Dan gaat alles soepeler en kunnen we fijn met elkaar spelen en leren…

Kinderen die met de fiets naar school komen zetten hun fiets in de fietsenstalling. En natuurlijk goed op slot!

De leerkrachten spreken we aan met juffrouw of meester en dan hun voornaam. We hebben dus juffrouw Henriëtte en juffrouw Tamara.

Het is een gezellige traditie dat de kinderen op hun verjaardag de klasgenootjes trakteren op een versnapering. Deze gewoonte willen we niet veranderen, houd de traktatie s.v.p. wel klein en maak er geen maaltijdvervanger van. In de eigen klas mag uw kind meestal ’s morgens trakteren. De kinderen mogen ook de klassen rond; dit gebeurt ’s middags na 13.30 uur. Voor eventuele ideeën bij het trakteren verwijzen we naar het boekje "Ik deel uit!" dat op school ter inzage ligt. "Ik deel uit!" is een bijzonder traktatieboek waarin gezond en lekker trakteren centraal staat. Vraag het gerust bij de leerkracht van uw kind. Maakt u voor de leerkrachten geen extra traktaties: we willen gewoon met de kinderen meedoen.

We zijn natuurlijk een rook-vrije school. Dat schrijft de wet voor. En we zijn het daar helemaal mee eens. Dus in en rondom de school mag er niet gerookt worden. Ook niet op het plein.

Onze schooltijden vinden we fijn. We beginnen vroeg, blijven in de school samen eten en zijn ook weer lekker vroeg klaar.”

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag beginnen we om 8.30 uur (de deuren gaan om 8.20 uur open) en eindigen we om 14.30 uur. Op woensdag beginnen we op dezelfde tijd. De lessen eindigen om 12.30 uur. Er zijn enige uitzonderingen op de bovenstaande schooltijden:
Groep 1/2 is op maandag vrij. Groep 3 gaat op vrijdag om 12.00 uur naar huis.

De eerste pauze
’s Morgens hebben we rond tien uur een korte pauze, waarin de kinderen een kleinigheidje kunnen eten en drinken. Na het eten is er een speelkwartier.

De lunchpauze
Omstreeks twaalf uur hebben we de lunchpauze (ongeveer een kwartier). Voor of na het eten spelen we ook nog een kwartier buiten. Bij slecht weer blijven we binnen en kunnen de kinderen spelletjes doen. Tijdens het eten houden de leerkrachten toezicht.

Eten en drinken op school

Wij verzoeken u het eten en drinken goed verpakt in een tas mee naar school te geven. Koolzuurhoudende dranken en snoep zijn niet toegestaan. De kinderen in de onderbouw moeten de bekers uit de tassen halen en in speciale kratten in het lokaal zetten. Dit om lekkage in de tas, op de gang te voorkomen. Gelieve alle bekers, deksels en broodtrommels te voorzien van een naam.

Wij vragen u om huisdieren niet mee te nemen op het schoolplein (ook uw huisdier “even vastbinden aan het hek bij de ingang van het schoolplein” kan problemen geven). Er zijn altijd kinderen die bang of allergisch zijn.

aq_block_2-image

Downloads

Ateliers

Onze Ateliers

Leren is een werkwoord…en dat is zeker het geval in onze ateliers! Kinderen kiezen voor een periode van vier weken een atelier: techniek, beeldend, verzorging, drama of sport. In een atelier gaan kinderen gericht aan de slag om tot een resultaat te komen: van een taart tot een toneelstuk en van een carnavalsmasker tot een houten brug. Kinderen ontdekken hun talenten en een breed scala aan vaardigheden doordat ze in heel verschillende ateliers werken. Een echte verrijking voor elk kind!

aq_block_2-image

 

Welke ateliers zijn er

Groepen

Groepen

Groep 1/2 Henriëtte Memelink / Rolinda Simons
Groep 3/4 Hanny Idzerda / Esther Voorneveld-Tabak
Groep 5/6 Manon Hobé / Kady van Gelderen
Groep 7 Tamara Fust / Hanny Idzerda / Sophia Schweitzer
Groep 8 Sophia Schweitzer/Manon Hobé
Explora: Hestia Karman / Kady van Gelderen

aq_block_2-image

Groep 1 en 2

Groep 1 en 2

Met juf Henriëtte Memelink / Rolinda Simons

Als de kinderen zich op hun gemak voelen en plezier beleven aan de activiteiten, kunnen ze zich ontwikkelen. In de kleuterbouw zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de groep. De achterliggende gedachte is, dat de kinderen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. De leersituaties zijn uitdagend. Wij werken met thema’s en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens de werkles werken de kinderen in hoeken met ontwikkelingsmateriaal op eigen niveau. Dit doen we door middel van werkkaarten, waarbij ze ook direct leren om zelfstandig te werken.

De methoden “Schatkist” : Deze methode wordt structureel ingezet.( De methode “Ik en Ko” wordt nog incidenteel ingezet.) Er wordt gewerkt met thema’s. Over een bepaald onderwerp worden allerlei opdrachten gemaakt.

Ter voorbereiding op het leren lezen worden allerlei taal/letterspelletjes gedaan. Hierbij wordt de map “Fonemisch bewustzijn” gebruikt. Leerlingen die een langere periode in de kleuterklas zitten en leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben komen in aanmerking voor de “voorschot benadering.” Hiermee kan een kind al starten met het aanvankelijk leesonderwijs voordat het naar groep 3 gaat. Ook werken ze in hun letter-cijferboekje dat bij de methode Schatkist hoort.

Daarnaast wordt er gewerkt met rekenspelletjes. We leren de kinderen omgaan met hoeveelheden, begrippen meer/minder/evenveel, ordenen, tellen en de symbolen van 1 t/m 12. De ontwikkelingspelletjes die we doen, sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen (bijv. jaargetijden, dieren, beroepen, familie).

Ter bevordering van het ruimtelijke inzicht wordt er veel gewerkt met bouw-, constructie- en wereldverkenningsmaterialen. Veel aandacht is er voor sociaal-emotionele ontwikkeling in de vorm van dramatiseren, poppenkast spelen en in de huishoek/winkelhoek spelen.

Bij dit alles staat de kring centraal: de kring is steeds het uitgangspunt.
In de kring worden veel sociale vaardigheden ontwikkeld. Daarnaast bestaat er ook de “kleine kring”; hierin worden specifieke lesjes gegeven aan kleinere groep kinderen.

Iedere dag komen de kleuters tijdens de werkles in aanraking met expressieactiviteiten, zoals het schilderbord, het krijtbord, de zand- en watertafel, kleien, knutselen, tekenen enz. Hier kunnen de kinderen uiting geven aan hun gevoelens en kunnen zij door het werken met de verschillende materialen hun motoriek ontwikkelen.

De muzieklessen worden gegeven met de methode “muziek en meer” en liedjes die bij de methode Schatkist horen.

De onderbouw beschikt over een eigen speellokaal, voorzien van klim- en klautertoestellen. We beschikken over veel klein gymmateriaal. Regelmatig vinden hier gym-en spellessen en lessen dansante vorming plaats.

Bij mooi weer kunnen we gebruikmaken van een eigen kleuterplein. Een schuur vol duw- en trekkarren, fietsen, scheppen, emmertjes, enz. en een glijbaan op het plein en een zandbak geven de kinderen voldoende prikkels om zich verder te ontwikkelen. Tijdens het vrije spelen leren de kinderen rekening te houden met elkaar: samen spelen, samen delen.

Groep 3 en 4

Groep 3 en 4

met juf Hanny Idzerda / Esther Voorneveld-Tabak

Groep 3
In groep 3 ligt het accent op het leren lezen. Dit komt elke dag uitgebreid aan de orde. Spelen met letters en woorden, werkbladen met letters en woordjes, boekjes lezen, liedjes met woordjes en letters, verhaaltjes schrijven en eenvoudige spellingregels komen zelfs aan de orde. Kortom leren lezen en schrijven!

De computer ondersteunt het taal- en leesonderwijs in de klas. Met rekenen zijn we vooral bezig met begrippen en hoeveelheden, zoals meer/minder en welke plaats een getal heeft in een getallenrij. Daarnaast leren we optellen en aftrekken t/m 20. Aan het schrijven van de letters en de schrijfvaardigheid wordt heel veel aandacht besteed.

Voor de gymnastieklessen gaan de kinderen vanaf groep 3 een keer per week een blokuur gymmen in de Marienhoeve.

Er blijft natuurlijk ook nog voldoende tijd over voor de creatieve vakken en muziek.

Groep 4
In groep 4 wordt nog veel aandacht besteed aan het technisch lezen steeds meer de nadruk gelegd op begrijpend lezen en leesbevordering. In de tweede helft van het jaar verschuift de aandacht wat meer richting begrijpend lezen
Taal- en spellingsonderwijs worden gecombineerd, doordat spellingswoorden terugkomen in allerlei taalopdrachten.

Het rekenen wordt uitgebreid met optellen en aftrekken t/m 100 en de tafels worden aangeleerd. Daarnaast is er aandacht voor het praktisch rekenen met geld, meten, leren omgaan met tijd (klokkijken en gebruik kalender). Het schrijfonderwijs in groep 4 wordt gekenmerkt door het leren schrijven van hoofdletters en het inslijpen van de juiste schrijfbewegingen van het verbonden schrift.

Wereldoriëntatie en expressie komen ook aan bod.

Groep 5 en 6

Groep 5 en 6

Met juf Manon Hobé / Kady van Gelderen

Groep 5
In groep 5 wordt gerekend met de getallen t/m 1000. Er wordt veel tijd besteed aan het herhalen van de tafels en het aanleren van deelsommen. Ook het meten, rekenen met geld en klokkijken komt regelmatig terug.
Het technisch lezen neemt nog een belangrijke plaats in, naast het begrijpend lezen.
Bij het leesonderwijs ligt de nadruk op het begrijpend lezen. Ook leren de kinderen een boekverslag maken. Bij taal is de uitbreiding van de woordenschat een belangrijk onderdeel naast het schrijven van goede zinnen en korte teksten. Bij spelling komen vooral de woorden met gesloten en open lettergrepen aan de orde en worden nieuwe spellingsregels aangeleerd. Het “spreken voor de groep” krijgt aandacht. De kinderen houden een spreekbeurt of een boekbespreking.
Voor het eerst staan voor de kinderen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis op het rooster. De kinderen maken kennis met boeken uit het documentatiecentrum en ze leren zelfstandig een werkstukje te maken. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van het zelfstandig werken. De computer wordt vooral gebruikt bij rekenen, spelling en lezen. Wekelijks wordt tijd besteed aan de expressievakken.

Groep 6
In groep 6 worden de vaardigheden, die in groep 5 zijn aangeleerd verder uitgebreid. Bij taal wordt een begin gemaakt met grammatica en op spellinggebied staat de werkwoordspelling centraal. Bij begrijpend lezen is er veel aandacht voor het aanleren van leesstrategieën.
Bij rekenen is cijferend rekenen nieuwe stof. Breuken en kommagetallen komen voor het eerst aan bod. Daarnaast krijgen de kinderen meer inzicht in de getallen tot 100.000.
Nederland staat centraal bij aardrijkskunde. Topografie is een nieuw onderdeel; alle provincies worden aangeleerd. Tijdens de geschiedenislessen gaan we terug naar de prehistorie, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen.
De kinderen maken meerdere werkstukjes in het jaar. Ze leren hoe ze informatie kunnen opzoeken; de computer speelt hierbij een steeds belangrijkere rol.
Ook geeft elk kind twee of meer presentaties over een zelfgekozen onderwerp of boek.
Het zelfstandig werken wordt in groep 6 uitgebreid. De leerlingen krijgen te maken met een weektaak en af en toe met huiswerk.
Alle expressievakken komen aan de orde.

Groep 7

Groep 7

met juf Tamara Fust / Hanny Idzerda / Sophia Schweitzer

In groep 7 staat de zelfstandigheid en de taakverantwoordelijkheid centraal.
De kinderen leren omgaan met het plannen van hun activiteiten in een agenda.
Een nieuw onderdeel op taalgebied is werkwoordspelling.
Aan de hand van onze leesmethode besteden we veel aandacht aan het begrijpend en studerend lezen. Hierbij worden vooral leesstrategieën aangeleerd.
Het schrijven van teksten wordt geoefend door het maken van wekelijkse stelopdrachten en werkstukjes.
Naast het houden van spreekbeurten en boekbesprekingen leren de kinderen ook om een kringgesprek te leiden.
Engels is een nieuw onderdeel.
Bij het rekenonderwijs is werken met procenten nieuw. Breuken, meten, cijferen en verhoudingen worden verder uitgediept. De kinderen leren ook rekenen met een rekenmachine.
Tijdens de lessen aardrijkskunde worden verschillende culturen en landen in Europa bekeken, hoe mensen wonen en leven. Aan de lessen aardrijkskunde wordt meestal een topografische kaart van het desbetreffende land gekoppeld.
Bij geschiedenis wordt in chronologische volgorde - in thema’s - de periode van de middeleeuwen tot 1815 behandeld.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan staatsinrichting en de wereldgodsdiensten.
Alle expressievakken komen aan bod.
In groep 7 krijgen de kinderen te maken met de entreetoets, die gehanteerd wordt bij het schoolkeuzeadvies voor het vervolgonderwijs.
Het verkeersexamen, dat bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte, wordt afgenomen.

Groep 8

Groep 8

Met juf Sophia Schweitzer/Manon Hobé

Als voorbereiding op het vervolgonderwijs krijgen de kinderen meerdere keren per week huiswerk en moeten zij leren met behulp van hun agenda hun werk te plannen. Zij krijgen iedere week een weektaak, die zij zelfstandig moeten afwerken. Deze weektaak bestaat uit verwerkingsopdrachten van alle vakken (variërend van rekenen en taal tot aardrijkskunde en geschiedenis).

Er worden diverse werkstukken gemaakt over onderwerpen uit de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek). Hierbij mogen de kinderen - naast het documentatiecentrum – ook gebruikmaken van de modernste naslagwerken, w.o. Internet (uiteraard onder toezicht) en smartboards.

Bij het taalonderwijs ligt de nadruk op studerend lezen, grammatica en werkwoordspelling.

Iedere leerling houdt in de klas een boekbespreking en een spreekbeurt.
De kinderen leren om een groep voor te zitten en te discussiëren in een groep.

Aan het einde van het schooljaar wordt in samenwerking met de GG&GD voorlichting gegeven over het gebruik van sigaretten, drugs en alcohol. De leerlingen krijgen ook een aantal lessen seksuele voorlichting.

Er wordt aandacht besteed aan de verschillende geestelijke stromingen in de wereld, respectievelijk de wereldgodsdiensten.

Naast de gymlessen in de sporthal maken de kinderen van groep 8 – net als de kinderen in alle groepen – gebruik van het aanbod van gastlessen van de diverse verenigingen. Op die wijze worden de kinderen over allerlei sporten extra geïnformeerd en maken zij kennis met sporten, die ze nog niet kenden.

Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de expressievakken.

Veel tijd en aandacht worden vrijgemaakt voor een gedegen schoolkeuzeadvies voor het vervolgonderwijs.

Aan het einde van het schooljaar vindt er een driedaags schoolkamp plaats.
Het jaar wordt afgesloten met een eindtoneel.

Traditiegetrouw vindt de afscheidsavond van groep 8 in de laatste schoolweek plaats.

Taalklas

Taalklas

Sinds augustus is de Taalklas op 't Baken gevestigd. U vindt ons tussen groep 3/4 en 5/6. Dat matcht mooi met de ruime waaier van leeftijden in de taalklas; de jongste is 6 en de oudste is 10. De kinderen in onze klas zijn afkomstig uit oorlogsgebieden, zoals Eritrea, Irak en Syrië. In onze klas vormen veiligheid en voorspelbaarheid de basis. Om die reden spelen we veel spelletjes en daarbij nodigen we lieve moeders en enthousiaste bakenkinderen uit. Alle kinderen, ongeacht de leeftijd, leren lezen zoals Nederlandse kinderen in groep 3: met Veilig Leren Lezen. Daarnaast zingen we liedjes, luisteren we naar verhalen en spreken we met elkaar in de kring rond een thema. Er zijn boeken met een computerprogramma om verder te oefenen: horen, zien en schrijven. Natuurlijk ontbreken de andere vakken, zoals rekenen, schrijven, natuur, wereldoriëntatie, tekenen en handvaardigheid niet. Wij zijn een fulltime taalklas en ook thuis gaat het leren door!

Onze Taalklas is speciaal gericht op kinderen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en de Nederlandse taal nog niet beheersen. We starten vanaf 6 jaar in de taalklas. Kinderen die jonger zijn laten we instromen in de onderbouwgroepen. In twee jaar tijd volgen zij een intensief programma en bereiken zij het juiste taalniveau om door te stromen naar een reguliere groep op een reguliere basisschool.

aq_block_3-image

Explora

Explora

Full-time klas voor hoogbegaafde kinderen

Explora
Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede heeft een voltijd hoogbegaafdengroep gestart. Hier krijgen hoogbegaafde kinderen uitdagend onderwijs op hun eigen niveau. De groep bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De leerlingen gaan sneller door de reguliere lesstof en krijgen extra vakken aangeboden . In de middagen sluiten de kinderen aan bij de reguliere groepen. We werken dan in ateliervorm aan verschillende vakken (techniek, koken, beeldende vorming, sport en drama).

Hoogbegaafdheid
Kinderen zitten daar niet zomaar. Zij zijn hoogbegaafd. Om toegelaten te worden tot Explora is hun IQ getest door een erkend bureau, hebben wij didactische gegevens van het kind en willen wij een motivatiebrief van ouders. Hoogbegaafde kinderen leren en denken anders. Daarom bloeien zij op als het onderwijs wordt aangeboden op een manier die bij hen past. Dat is precies wat we willen realiseren in Explora: blije kinderen die graag naar school gaan en alles uit zichzelf halen wat erin zit.

Wat is er dan anders?
De hele week krijgen de kinderen aangepast onderwijs. Doordat zij veel sneller leren ontstaat er ruimte in het lesrooster om andere vakken aan te bieden. Ook juist vakken die hoogbegaafde kinderen nodig hebben als leren leren. Andere thema’s die wij behandelen zijn leren leven en leren en leren denken. Veel dingen worden “top-down” aangeboden. Iets wat juist bij hoogbegaafde kinderen belangrijk is. Vakken die in Explora aangeboden worden zijn onder andere, techniek, kunst, filosofie en chinees.

Wat we zien is dat hoogbegaafde kinderen een andere leerhonger hebben. Kinderen die hoogbegaafd zijn, denken vaak op dezelfde manier.

We kiezen ervoor om in de middagen de kinderen in hun jaargroep te plaatse. We willen graag aan de hoogbegaafde kinderen leren dat ze een onderdeel van onze maatschappij zijn. Waarin we allemaal op een andere manier leren en dat iedereen zijn eigen unieke talent heeft.

KRANTENARTIKEL OVER EXPLORA ONDERWIJS!
meer en hoogbegaafdheidsprotocol t-baken
aanmeldprocedure explora voor leerlingen van een andere school
aq_block_3-image

Agenda

Agenda

aq_block_2-image

Schoolnieuws

Nieuws uit de klassen

Nieuws uit groep 1-2

 6 juli Het was een supergezellige laatste week. Lekker pannenkoek eten, musical kijken en met ons eigen speelgoed spelen. Juf Rolinda…

Explora

18 mei 2017 Leuk hoor om de week te beginnen met een schoolreisje! Maandag rond kwart over negen zijn we…

Nieuws uit groep 3 en 4

23 juni Het was een drukke, gezellige week. Maandag en dinsdagmiddag zijn de kinderen bezig geweest met het versieren van…

Nieuws uit groep 5 en 6

30 juni 2017 Vorige week vrijdag hebben de kinderen genoten! De hele dag was er veel te doen voor de…

Nieuws uit groep 7

Deze week hebben we weer wat plekjes gewisseld in de klas. Best even wennen als je binnenkomt waar je moet…

Nieuws uit groep 8

En dan nu echt de laatste loodjes….. Dinsdagmiddag 4 juli is om 12.30 uur de musical voor opa’s en oma’s….

Nieuws uit de taalklas

Nieuwbouw nieuws

Nieuwbouw

“Hier kun je lezen hoe de bouw van onze nieuwe school gaat!”
We krijgen een nieuw schoolgebouw! We denken in voorjaar 2016 te mogen starten in de nieuwe school. Een modern gebouw waarin we samen kunnen leren en werken in klassen en speciale ateliers. We gaan een brede school worden samen met SBO de Driehoek en de kinderopvang van KMN Kind&Co.

Onderstaand diverse plattegronden van de nieuwbouw:

46111100 situatie

46111100 plattegrond ev

46111100 plattegrond bg

46111100 gevels

46111100 gevels 2

aq_block_2-image

Contact

Contactgegevens

Bezoekadres
Brede school Het Anker
Hordenweg 7
3961 KA Wijk bij Duurstede
telefoon 0343 792000

Email info@obstbaken.nl

Postadres
Postbus 125
3960 BC Wijk bij Duurstede

Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerlingen

Beste ouders,

Als kinderen beginnen met de basisschool dan weet iedereen dat er een nieuwe fase aanbreekt. Een periode van maar liefst 8 jaar waarin het kind zich ontwikkelt van peuter naar kleuter, naar het oudere kind en vervolgens naar een puber. Een lange reis. Een reis die alleen gemaakt kan worden met de steun van alle betrokkenen: kinderen, families en teamleden. Alles draait om communicatie. Op ’t baken vinden we die communicatie heel belangrijk. Samen met families, het kind en de teamleden willen wij uw kind graag begeleiden naar een nog mooiere versie van zichzelf. Op onze school geldt dat ieder kind uniek is. We gaan juist uit van verschillen.


Hoe kies ik de juiste basisschool?

Een goede basisschool kiezen is voor ouders geen gemakkelijke taak. Vooral nu er in het basisonderwijs steeds meer rekening gehouden wordt met de individuele verschillen tussen kinderen.

De schoolgids van ’t Baken beschrijft de werkwijze binnen de school, onze visie op onderwijs, de rol die de ouders in de school spelen en de manier waarop de leerkrachten omgaan met de kinderen. Er wordt een toelichting gegeven op de dagelijkse gang van zaken. Verder treft u veel praktische informatie aan.

schoolgids_2016-2017

Belangrijk vinden we het pedagogisch klimaat waarbinnen we met kinderen, ouders en leerkrachten willen werken. Het is voor buitenstaanders wellicht wat lastig om een goede indruk te krijgen van zaken als sfeer en pedagogisch klimaat. Een belangrijke informatiebron zijn uiteraard de ouders die hun kinderen al reeds bij ons op school hebben. Enkele ouders hebben daarom voor uw bovenaan deze pagina opgeschreven hoe zij tegen ’t baken aankijken.

Een andere mogelijkheid is altijd het bezoeken van de school. We hebben in de maand februari/maart een aantal momenten dat u onze school kunt komen bezoeken. Houd de website in de gaten!

U kunt uiteraard ook altijd een afspraak maken voor een individuele afspraak. Dit kan via info@www.obstbaken.nl. Bent u al overtuigd van uw keuze? Dan kunt u zich direct aanmelden bij ons via het

inschrijfformulier nieuwe leerlingen

Voor verdere informatie verwijs ik u naar onze website.

Met vriendelijke groeten,

Gina Mimpen
Directeur obs 't baken

aanmelden

Wenperiode

Voordat een kind 4 jaar wordt, mag hij/zij 3 keer op bezoek komen in groep 1-2. De leerkracht van deze groep neemt contact op met de ouders om een aantal data (in overleg) af te spreken. De kinderen mogen dan van 8.30 uur – 11.45 uur komen “wennen”. Voor de eerste pauze nemen ze een klein hapje (b.v. fruit) en een beker drinken, voorzien van naam, mee. Om 11.45 uur mogen de ouders hun kind weer ophalen. Indien er belangrijke zaken zijn die de leerkracht moet weten (b.v. allergieën), kunt u die kenbaar maken bij het eerste bezoek.

Als een kind 4 jaar wordt, mag hij/zij gelijk hele dagen komen. Het kan echter zijn dat hele dagen te vermoeiend blijken te zijn. Het is dan mogelijk om in het begin halve dagen naar school te gaan.

Tijdens een gymles in het speellokaal dragen de kinderen sportkleren en gymschoenen. Deze kleding zit in een tas die op school blijft. De tas wordt geregeld meegegeven naar huis om de sportkleren te wassen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 1-2.

Ouders waarbij kinderen tussentijds willen instromen kunnen altijd een intakegesprek of een kennismakingsgesprek maken met Gina Mimpen info@www.obstbaken.nl

Bewaren

Bewaren

't baken heeft een metamorfose ondergaan. 't baken is een kleinschalige warme school met een leuk en vrolijk team. Er wordt goed naar je geluisterd. En er wordt meegedacht en actie ondernomen als dat nodig is. De ateliers zijn professioneel en erg leuk. Ik heb een heel enthousiast kind, dat heel goed begeleid wordt naar de volgende stap!Annemieke Vleggaar
Mijn naam is Anita Kuipers-Niezen en ben de moeder van Eline ( Exploraklas, Groep 8) en Sjoerd (groep 5). Sinds begin van dit schooljaar gaan mijn kinderen naar ’ t Baken. Na enorme ontevredenheid over de vorige school voelde ‘ t Baken als een warme deken, het gaf gelijk een goed en veilig gevoel, het straalde rust uit! Het team is een erg enthousiast en betrokken bij de leerlingen. Mijn kinderen gaan nu elke dag met een lach naar school en met een lach weer naar huis. Ze zijn enthousiast en voelen zich geaccepteerd door de medeleerlingen. Er wordt op ’ t Baken heel gericht naar het kind gekeken wat het nodig heeft, waar zijn behoeften liggen, er wordt meegedacht en geluisterd naar ouders en kinderen om het beste uit je kind te halen. Er is ook veel ruimte op creatief en sociaal vlak en ook de Exploraklas is een prachtig initiatief voor kinderen die veel uitdaging en prikkeling nodig hebben. Kortom ‘t Baken is voor ons met recht een baken gebleken en wij zijn als ouders even enthousiast als onze kinderen en voelen ons er allemaal goed bij! Anita Kuipers-Niezen